افسران - منم به جمع سروشی ها پیوستم، حمایت از تولید ملی

توضیح